Drodzy uczniowie ! Drukuj
Wpisany przez Zespół Szkół Nr. 2   
wtorek, 24 września 2019 12:36


Przypominamy, że 30 września upływa termin składania wniosków o stypendium Prymus Zawodu Pomorza i Kujaw.  O stypendium może się ubiegać uczeń, który:

1) w danym roku szkolnym uczęszcza do publicznej bądź niepublicznej szkoły zawodowej znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne;

3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły zawodowej;

4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń na poziomie nie niższym niż:

a) w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00

b) w przypadku uczniów technikum: 5,33


Uwaga! Uczniowie, którzy brali udział w projekcie "Kształcenie zawodowe w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim" i podnosili swoje kwalifikacje przez udział w kursach (np.  prawa jazdy, florystycznym, walutowym), stażach itd. powinni wpisać to w kryterium III wniosku! W razie pytań proszę zgłaszać się do wychowawców klas lub dyrektora szkoły.