Zespół Szkół Nr 2

ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń

www.zs-2.pl, sekretariat@zs-2.pl

Tel.: +48 56 683 25 49
Fax: +48 56 683 47 07

Treść strony

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej
 10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 11. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może  zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu. Dyrektor organizuje dla tego zdającego  egzamin w odrębnej sali.
 12. Przy wejściu do szkoły został umieszczony płyn oraz instrukcja właściwej dezynfekcji rąk. Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana do dezynfekcji rąk.
 13. W przypadku egzaminu z języka polskiego na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika ortograficznego i poprawnej polszczyzny  zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji, z którego należy skorzystać przed skorzystaniem ze słownika  jak i po skorzystaniu ze słownika.
 14. W szkole zostanie wyznaczone pomieszczenie w którym zdający będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste -– plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
 15. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą, salą egzaminacyjną maturzyści zostaną poinformowani o godzinie przybycia na egzamin.
 16. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 17. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 18. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia zdającego Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego  powiadamia pogotowie ratunkowe.
 19. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

UWAGA!!!

Maturzysto, jeżeli ze względów zdrowotnych nie możesz zasłaniać ust i nosa maseczką przekaż stosowną informację dyrektorowi szkoły nie później niż 27 kwietnia 2021r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2021 roku

VsrXQAAAABJRU5ErkJggg==

PRZYBORY NA EGZAMIN MATURALNY W 2021 ROKU

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).4 Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

  Przedmiot

  Przybory i materiały

  pomocnicze

  Obowiązkowo

  / fakultatywnie

  Zapewnia*

   

   

   

  biologia

  linijka

  fakultatywnie

  zdający lub szkoła

  kalkulator prosty**

  obowiązkowo

  zdający lub szkoła

  Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

  obowiązkowo

   

  szkoła

   

  geografia

  linijka

  obowiązkowo

  zdający lub szkoła

  kalkulator prosty**

  obowiązkowo

  zdający lub szkoła

  lupa

  fakultatywnie

  zdający lub szkoła

  historia

  lupa

  fakultatywnie

  zdający lub szkoła

  informatyka

  kalkulator prosty**

  obowiązkowo

  zdający lub szkoła

   

  język polski

  słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

   

  obowiązkowo

   

  szkoła

   

   

  matematyka

  linijka
  cyrkiel
  kalkulator prosty**
  Wybrane wzory matematyczne

  obowiązkowo
  obowiązkowo
  obowiązkowo
  obowiązkowo

  zdający lub szkoła
  zdający lub szkoła
  zdający lub szkoła
  szkoła

  wiedza

  o społeczeństwie

  kalkulator prosty**

  fakultatywnie

  zdający lub szkoła


  4 Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

  * Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

  ** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z  liczb.

Wniosek o świadectwo dojrzałości

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:

1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych       w części ustnej oraz/lub

2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy    z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów

Absolwenci, składają do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości (załącznik 31) do 31 maja 2021 r.

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 ROKU

Szanowni Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej
 (§ 11kzc.[1]).

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.

Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r.

W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

 1. nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
 2. otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
 3. otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

Informuję, że w roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (§ 11kzc.3).

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

 1. nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
 2. przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

Termin składania deklaracji do 7 lutego 2021 roku.

Informacja pobrana z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY

Egzamin jest odpłatny dla absolwentów, którzy po raz trzeci lub kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego oraz dla tych, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin wynosi 50 zł brutto. Wnosi się ją w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 7 marca 2021 na rachunek bankowy:

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=oplata-za-egzamin

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Opłata nie podlega zwrotowi.

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku oraz kopię dyrektorowi szkoły w której składa się deklarację.

Więcej informacji znajdziesz:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2021/2020_09_01_EM_Informacja.pdf

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĘPOWALI DO TZW. „STAREJ MATURY”

Absolwenci szkół, którzy nie zdali egzaminu maturalnego przeprowadzanego w „starej formule” zgodnie z informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego…  od 2021 roku mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule” w pełnym zakresie tzn. do wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz do przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2021/2020_09_01_EM_Informacja.pdf