Treść strony

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 2 w Golubiu Dobrzyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu Dobrzyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-30.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Judyta Kwiatkowska , sekretariat@zsz-2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 683 25 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek nr 1: ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Do wejścia nr 1 (głównego) od strony ulicy Kilińskiego 31 nie prowadzą schody. Do wejścia nr 2 prowadzą dwustopniowe schodki. Do wejścia nr 3 nie prowadzą schody. Sekretariat znajduję się na pierwszym piętrze po lewej stronie. W budynku nie ma przejść zabezpieczonych bramkami. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się z przodu budynku z wjazdem od strony ul. Kilińskiego 31. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i polskiego języka migowego. Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Zespołem Szkół poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adresem sekretariat@zs-2.pl

Budynnek nr 2: ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia nr 1 prowadzą jednostopniowe schody. Do wejścia nr 2 prowadzą jednostopniowe schody. W budynku nie ma przejść zabezpieczonych bramki. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma widny. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niespełnosprawnych. Parking znajduje się z przodu budynku z wjazdem od strony ul. Kilińskiego 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrasowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nr 3: ul. PTTK 10, 87-400 Golub-Dobrzyń (gospodarstwo przyszkolne)

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do wejścia nr 1 prowadzą jednostopniowe schody. Do wejścia nr 2 nie prowadzą schody. W budynku nie ma przejść zabezpieczonymi bramkami. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parking znajduje się z przodu budynku z wjazdem od strony ul. PTTK 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.