Zespół Szkół Nr 2

ul. Kilińskiego 31, 87-400 Golub-Dobrzyń

www.zs-2.pl, sekretariat@zs-2.pl

Tel.: +48 56 683 25 49
Fax: +48 56 683 47 07

Treść strony

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO W 2021 ROKU

Szanowni Uczniowie,

uprzejmie informujemy, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej
 (§ 11kzc.[1]).

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego […] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej.

Zdający przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (załącznik 30.) do dyrektora szkoły macierzystej nie później niż do 7 lutego 2021 r.

W informacji zdający uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

  1. nie przystąpi do tego egzaminu lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  2. otrzyma poniżej 30% punktów – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
  3. otrzyma min. 30% punktów – na świadectwie będzie miał wynik uzyskanych punktów procentowych.

Informuję, że w roku 2021 zdający nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (§ 11kzc.3).

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

  1. nie przystąpi do tego egzaminu lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  2. przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie.

Termin składania deklaracji do 7 lutego 2021 roku.

Informacja pobrana z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY

Egzamin jest odpłatny dla absolwentów, którzy po raz trzeci lub kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego oraz dla tych, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Opłata za egzamin wynosi 50 zł brutto. Wnosi się ją w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 7 marca 2021 na rachunek bankowy:

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=oplata-za-egzamin

Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Opłata nie podlega zwrotowi.

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku oraz kopię dyrektorowi szkoły w której składa się deklarację.

Więcej informacji znajdziesz:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2021/2020_09_01_EM_Informacja.pdf

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĘPOWALI DO TZW. „STAREJ MATURY”

Absolwenci szkół, którzy nie zdali egzaminu maturalnego przeprowadzanego w „starej formule” zgodnie z informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego…  od 2021 roku mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule” w pełnym zakresie tzn. do wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz do przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2021/2020_09_01_EM_Informacja.pdf